Per participar a la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO, el centre ha d’elaborar un projecte per dur a terme durant un mínim de dos cursos, on s’esmenti el tema escollit, els objectius del projecte, les activitats que realitzaran, el material que faran servir i l’avaluació prevista relacionat amb els objectius de la UNESCO i enviar-lo a la Coordinació Estatal perquè faci el tràmit amb la Coordinació Internacional, a París, que serà qui donarà el certificat d’admisió.

 

El compromís inicial d’incorporar-se a la Xarxa ha de tenir el vist-i-plau inicial del claustre i ha de ser aprovat pel Consell Escolar del centre.

 

La UNESCO demana a les Escoles Associades que en finalitzar el curs escolar lliurin una memòria de les activitats dutes a terme en el marc de la Xarxa.

 

 

xarxa civil>>>http://xarxacivilunesco.blogspot.com.es | blog>>>http://xeaucatalunya.blog.com.es